ค้นหาคู่มือการใช้งาน

กรุณาใส่รุ่นนาฬิกาที่ต้องการค้นหาเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน หมายเลขรุ่นนาฬิกาประกอบด้วยเลข 11 หลัก แบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันคือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 1 ตัว ตามด้วยตัวเลข 2 ตัว, ตัวเลข 5 ตัว และตัวเลข 3 ตัว (ตัวอย่างเช่น WXX-XXXXX-XXX) หรือประกอบด้วยเลข 9 หลัก แบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันคือ ตัวเลข 2 ตัว, ตัวเลข 4 ตัว และตัวเลข 3 ตัว (ตัวอย่างเช่น XX-XXXX-XXX) หมายเลขรุ่นจะถูกประทับอยู่ที่ด้านหลังของตัวเรือนนาฬิกาทุกเรือน